Có hai loại màn hình đăng nhập cTrader “cTrader ID (cTID)” và “Tài khoản giao dịch”.

Vì thông tin đăng nhập được nhập trên hai loại màn hình đăng nhập này hoàn toàn khác nhau, nên bạn không thể đăng nhập “cTrader ID (cTID)” bằng thông tin đăng nhập của “tài khoản giao dịch” (hoặc ngược lại).

Nếu bạn không thể đăng nhập do lỗi ngay cả khi bạn nhập thông tin đăng nhập vào cTrader, bạn cần kiểm tra lại thông tin đăng nhập bạn đã nhập là màn hình đăng nhập chính xác không.

目次

2 loại màn hình đăng nhập cTrader

cTrader ID (cTID)

Sau khi khởi động cTrader màn hình được hiển thị. “cTID” được hiển thị góc trái phía trên màn hình. Màn hình này là màn hình đăng nhập sử dụng thông tin đăng nhập của cTID.

Màn hình đăng nhập cTID này, không thể đăng nhập bằng cách nhập thông tin đăng nhập của “Trading Account” tài khoản giao dịch mà được cấp bởi nhà môi giới Forex.

Bạn có thể hiển thị màn hình đăng nhập “Trading Account (Tài khoản giao dịch)” bằng cách nhấp vào dấu “x” một lần để đóng màn hình đăng nhập.

cTrader ID (cTID), là ID để truy cập vào dịch vụ đám mây tiện lợi của cTrader.

Bằng cách tại 1 tài khoản “cTrader ID (cTID)” mới khác vơi “Trading Account (tài khoản giao dịch)”, bạn có thể sử dụng chức năng yêu thích, chức năng thông báo cảnh báo, chức năng đám mây để hợp nhất tài khoản với tài khoản demo hoặc tài khoản thực.

Bài viết tham khảo: Cách tạo tài khoản “cTrader ID (cTID)” của cTrader

Trading Account

Màn hình được hiển thị sau khi đóng màn hình đăng nhập cTID. “Trading Account (tài khoản giao dịch)” được hiển thị góc trái phía trên màn hình. Màn hình này là màn hình đăng nhập sử dụng thông tin được nhà môi giới Forex mà bạn đã mở tài khoản cấp.

Tại màn hình đăng nhập Trading Account này, bạn không thể đăng nhập bằng cách nhập thông tin đăng nhập cTID đã tạo riêng. Nếu muốn đăng nhập vào cTID, bạn cần đăng nhập trên màn hình đăng nhập cTID của màn hình trước.

Trading Account là, thông tin đăng nhập cTrader được cấp bởi nhà mội giới Forex đã mở tài khoản.

ID đăng nhập và mật khẩu được phát hành bởi nhà môi giới Forex và bạn có thể đăng nhập vào cTrader với 2 thông tin đăng nhập này

Bài viết tham khảo: ách đăng nhập đến cTrader

Như đã đề cập ở trên, cTrader có hai loại màn hình đăng nhập và thông tin đăng nhập được nhập trong mỗi màn hình đăng nhập là khác nhau. Hãy cẩn thận để không nhập thông tin đăng nhập không chính xác.

Ngoài ra, nếu bạn đăng nhập bằng cTID và liên kết nó với tài khoản thực hoặc tài khoản demo hiện có, ngay cả khi bạn không đăng nhập bằng Tài khoản giao dịch, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi tài khoản bằng cách chỉ cần đăng nhập vào cTID.

Bài viết tham khảo: Tạo tài khoản “cTrader ID (cTID)” của cTrader