目次

Đường trung bình động là gì?

đường trung bình động

Đường trung bình động (Moving Average), là đường đồ thị giá trung bình của giá đóng trong khoảng thời gian nhất định.

Tại biểu đồ ngày, nếu là đường trung bình động 14 ngày, đồ thị được hiển thị với giá trị trung bình của giá cứ sau 14 ngày chống lên biểu đồ. Giá trị chu kỳ của đường trung bình động có thể được thay đổi tự do.

Có 4 loại đường trung bình động MA, EMA, SMMA và WMA, tuy nhiên chỉ số được các nhà giao dịch sử dụng chủ yếu là đường trung bình động đơn giản (MA) và đường trung bình di chuyển theo hàm mũ (EMA).

Bằng cách hiển thị đường trung bình động trên biểu đồ, bạn có thể phán đoán xu hướng thị trường và thời điểm giao dịch.

Bài viết liên quan: Cách sử dụng đường trung bình động

Cách hiển thị đường trung bình động trên MT4/MT5

Từ “Cửa sổ dịch chuyển” bên trái màn hình MT4/MT5 → “Chỉ số” → “Xu hướng” → chọn “Moving Average” sau đó kéo và thả đến biểu đồ muốn áp dụng.

cách hiển thị đường trung bình động MT4/MT5

Kéo và thả = vừa giữ chuột trái vừa di chuyển đến vị trị của đối tương bạn thả chuột trái ra

Màn hình cài đặt Moving Average (đường trung bình động) được hiển thị, vì vậy bạn có thể thay đổi tùy thích “chu kỳ”, “phương thức MA” và “dáng”, sau đó chọn “OK” để hoàn tất.

Cách hiển thị đường trung bình động lên MT4/MT5

Các loai đường trung bình động (Phương thức MA)

  • Simple: Đường trung bình động đơn giản

  • Exponential: Đường trung bình động hàm mũ

  • Smoothed: Đường trung bình trượt

  • LinearWeighted: Đường trung bình động có trọng số

Bằng cách lặp đi lặp lại các thao tác trên, bạn có thể hiển thị nhiều đường trung bình động.

cách hiển thị đường trung bình động lên biểu đồ MT4/MT5

Biểu đồ trên, hiển thị 3 đường trung bình động hàm mũ (EMA) “25EMA, 75EMA, 200EMA” lên biểu đồ 1 giờ của cặp tiền tệ EUR/JPY.

Cách hiển thị đường trung bình động lên ứng dụng MT4/MT5 cho smartphone

Sau khi đăng nhập vào ứng dụng MT4 hoặc MT5 cho smartphone, bạn chạm vào biểu tượng “f” trên màn hình biểu đồ → chạm vào “cửa sổ chính” trên màn hình chỉ số.

Màn hình hiển thị đường trung bình động trên ứng dụng MT4/MT5

Trên màn hình thêm chỉ số, chạm vào “Moving Average”, trên màn hình thiết lập, bạn có thể thay đổi 3 mục “chu kỳ”, “phương thức”, “kiểu”, sau khi thay đổi bạn chạm vào “xong”.

Với thao tác trên, bạn có thể hiển thị đường trung bình động lên ứng dụng MT4/MT5 cho smartphone.

Cách hiển thị đường trung bình động lên cTrader

Sau khi đăng nhập cTrader, đặt con trỏ chuột lên biểu tượng “f” trên màn hình biểu đồ, xu hướng → nhấp chuột chọn “Simple Moving Average” (đường trung bình động đơn giản).

Khi muốn hiển thị đường trung bình động hàm mũ, bạn chọn “Exponential Moving Average”.

màn hình hiển thị đường trung bình động cTrader

Chỉ với thao tác trên, bạn đã hoàn thành xong việc hiển thị đường trung bình động lên cTrader.

Nhấp chuột phải lên chỉ số từ biểu đồ, màn hình thiết lập chỉ số được hiển thị.

Cách hiển thị đường trung bình động lên ứng dụng cTrader cho smartphone

Sau khi đăng nhập vào ứng dụng cTrader, chạm vào cổ phiếu mong muốn → chạm vào biểu tượng mở rộng trên màn hình biểu đồ → chạm vào biểu tương “f” dưới màn hình.

cách hiển thị đường trung bình động cTrader

Bằng cách chạm vào “Simple Moving Average”, chạm thêm 1 lần nữa vào “Simple Moving Average” đã được hiển thị để mở màn hình thiết lập.

hiển thị đường trung bình động cTrader

Sau khi thay đổi 2 vị trí “Periods (chu kỳ)”, “Main” theo kiểu của bạn, đường trung bình động sẽ được hiển thị.

hiển thị đường trung bình động cTrader

Bằng cách lặp đi lặp lại thao tác giống nhau trên ứng dụng cTrader, bạn có thể hiển thị nhiều đường trung bình động hoặc hiển thị chồng các chỉ số khác.

Chu kỳ của đường trung bình động

Chu kỳ của đường trung bình động, có thể thiết lập tự do.

Giá trị thường được sử dụng nhiều, bội số của 5 như “5, 15, 20,…” trên biểu đồ ngày. Điều này, là vì chu kỳ của 5 là giá trị trung bình 5 ngày, 1 tuần có 7 ngày tuy nhiên thứ 7 và chủ nhật thị trường ngoại hối đóng cửa vì vậy chỉ còn lại 5 ngày.

Nếu là biểu đồ 1 giờ hoặc 15 phút, là bội số của 4 chẳng hạn như “4, 8, 12,…”. Chu kỳ 4 trên biểu đồ 15 phút thể hiện giá trị trung bình của 1 giờ.

Hiển thị đường trung bình động của 3 loại chu kỳ

Đường trung bình động không chỉ hiển thị một đường mà thường hiển thị hai hoặc ba đường.

Bằng cách hiển thị đường trung bình động của 3 loại chu kỳ khác nhau, bạn dễ dàng xác định các xu hướng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn và có thể đánh giá xem nên mua hay bán tại giao điểm của các đường trung bình động.

đường trung bình động

  • Đường trung bình động ngắn hạn: 5, 8, 12,…

  • Đường trung bình động trung hạn: 20, 25, 75,…

  • Đường trung bình động dài hạn: 100, 200,…

Về cách sử dụng đường trung bình động, cách giao dịch sử dụng đường trung bình động, bạn có thể tham khảo bài viết của link dưới đây.

Cách sử dụng đường trung bình động